-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH 

data publikacji: 08-02-2013 | 08:05
data ostatniej modyfikacji: 08-02-2013 | 08:19
Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych

Wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Zagórz

Sprawę załatwia

Zespół Obsługi Szkół w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz

Dokumenty od wnioskodawcy.

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Do wniosku dołącza się:

 1. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

 2. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

 3. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

 4. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

 5. zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki;

 6. dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);

 7. w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu);

 8. dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia).

Załączniki:

1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Zagórz dla osób fizycznych (formularz wniosku, załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

2. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Zagórz dla osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (formularz wniosku załącznik nr 1a do niniejszej procedury).

3. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP (załącznik nr 2 do niniejszej procedury).

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury).

5. Oświadczenie osoby fizycznej o niekaralności (załącznik nr 4 do niniejszej procedury).

6. Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (załącznik nr 5 do niniejszej procedury).

7. Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych (załącznik nr 6 do niniejszej procedury).

Informacje na temat opłat

Postępowanie podlega opłacie w wysokości 200 zł.
Wpłat z tytułu opłaty można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Zagórz
Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.
Rachunek bankowy: Nr 02 1240 2340 1111 0010 4389 6232 Bank PKO SA. I O/Sanok

Forma załatwienia

1. Wpis do rejestru

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

 • nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

 • datę i numer wpisu do rejestru;

 • formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

 • nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

2. Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

 • podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

3. Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:

 • złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 • nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 • przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w pkt. 3, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Przewidywany termin załatwienia

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235);

 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367);

 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);

 4. Uchwała Nr XXXVII/241/ 2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Zagórz.

Dostępność procedury

1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Zagórz.

2. Zespół Obsługi Szkól w Zagórzu, ul. 3 maja 2, 38-540 Zagórz.

Uwagi

 1. Przed dokonaniem wpisu do rejestru Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi, potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego;

 2. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty. Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru;

 3. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, o których mowa w pkt 3, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, o którym mowa w pkt 5, uwzględniające te zmiany.


Załączniki do procedury:

Zalacznik_nr_1_Wniosek_o_wpis_do_rejestru_zlobkow_i_klubow_dzieciecych_na_terenie_Gminy_Zagorz_dla_osob_fizycznych.doc (18.50 Kb)

Zalacznik_nr_1a_Wniosek_o_wpis_do_rejestru_zlobkow_i_klubow_dzieciecych_na_terenie_Gminy_Zagorz_dla_osob_prawnych_i_jednostek_organizacyjnych.doc (18.50 Kb)

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_numerze_identyfikacyjnym_REGON_i_identyfikacji_podatkowej_NIP.doc (12.00 Kb)

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_lokalowych.doc (12.50 Kb)

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_osoby_fizycznej_o_niekaralnosci.doc (12.00 Kb)

Zalacznik_nr_5_Wniosek_o_dokonanie_zmian_w_rejestrze_zlobkow_i_klubow_dzieciecych.doc (13.50 Kb)

Zalacznik_nr_6_Wniosek_o_wykreslenie_z_rejestru_zlobkow_i_klubow_dzieciecych.doc (12.50 Kb)


««« powrót
Liczba odwiedzin: 296403
 
Realizacja: Ideo