-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Jednostki Pomocnicze 

data publikacji: 15-01-2009 | 08:52
data ostatniej modyfikacji: 11-09-2015 | 10:09

 

Jednostki Pomocnicze

Na podstwawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591), gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, które tworzy Rada Gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Na terenie Miasta Zagórza utworzono 8 Osiedli a na terenie Gminy Zagórz 11 Sołectw.

Organem uchwałodawczym w Osiedlu jest Rada Osiedla a organem wykonawczym jest Zarząd.
Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest zebranie wiejskie a wykonawczym - Sołtys (organem doradczym jest Rada Sołecka)
 
Liczba odwiedzin: 310475
 
Realizacja: Ideo