-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu 

Gminne Jednostki Organizacyjne / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu  
data publikacji: 20-01-2009 | 09:58
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2013 | 20:16

  „Poprzez profesjonalizm i współpracę dążymy do poprawy jakości życia”

 

Poprzez profesjonalizm w załatwianiu spraw w trybie i terminach określonych przepisami prawa, przy gospodarnym wykorzystaniu środków, którymi dysponuje samorząd, partnerstwo z wnioskodawcami, urzędami i organizacjami, aktywizację poprzez upowszechnianie aktywnej integracji, satysfakcję pracowników posiadających kwalifikacje odpowiadające powierzanym im zadaniom oraz prowadzenie szkoleń dostosowujących poziom ich wiedzy do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, kształtowanie postaw sprzyjających zaspokajaniu zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej; Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Gminy Zagórz i wzrostu jakości ich życia.

 

Realizacja misji przekłada się na urzeczywistnianie następujących celów:

 

-kreowanie lokalnej polityki społecznej;

-zatrudnianie w MGOPS pracowników posiadających kwalifikacje odpowiadające powierzanym im zadaniom oraz doskonalenie systemu zarządzania wiedzą m.in. poprzez stałe podnoszenie poziomu kwalifikacji pracowników, prowadzenie szkoleń dostosowujących poziom ich wiedzy do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, a także oczekiwań wnioskodawców;

- indywidualne podejście do problemów i potrzeb klientów oraz tworzenie przyjaznego klimatu w relacjach z klientem;

aktywizację klientów Ośrodka poprzez realizację projektów aktywnej integracji;

- kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań;

- sprawną obsługę świadczeniobiorców przestrzeganie prawa, procedur i terminów załatwiania spraw, sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

-doskonalenie organizacji pracy, w tym rozwój bazy lokalowo-technicznej umożliwiającej realizację wszystkich standardów pracy, a także optymalne zarządzanie i efektywne wykorzystywanie infrastruktury technicznej oraz dbałość o środki publiczne i racjonalne ich wykorzystanie;

- monitorowanie realizowanych procesów, identyfikowanie obszarów do poprawy i ciągłym ich doskonaleniu, celem zwiększenia poziomu zadowolenia klientów z jakości usług świadczonych przez Ośrodek;

-wykonywanie zadań Ośrodka wynikających z właściwej realizacji stosownych ustaw z właściwym wykorzystaniem środków publicznych oraz pozyskiwanie z zewnątrz środków na ich realizację;

-prowadzenie działalności informacyjnej połączonej z promowaniem swoich przedsięwzięć na zewnątrz z uwypuklaniem pozamaterialnych form pomocy oraz pracy z grupami i środowiskiem.

 

Liczba odwiedzin: 296404
 
Realizacja: Ideo