-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Sporządzanie testamentów 

Moja sprawa / Sporządzanie testamentów  
data publikacji: 13-01-2009 | 13:48
data ostatniej modyfikacji: 07-03-2013 | 08:04
Sporządzanie testamentów

 

Podstawa prawna
 
Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz.U. Nr 16 , poz 93 z późniejszymi zmianami )
 
Jednostka organizacyjna
 
Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu
ul. 3 Maja 2
38-540 Zagórz
Sekretarz Miasta i Gminy - Łukasz Woźniczak, tel. 46 22062 wew. 54

 
Wymagane dokumenty
   
Sposób załatwienia sprawy
 
Spisanie oświadczenia woli spadkodawcy w obecności dwóch obcych świadków, którzy:
  • mają pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie zostało prawomocnym wyrokiem sądu częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnieni z uwagi na chorobę psychiczną lub niedorozwój umysłowy
  • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za fałszywe zeznania
  • nie są niewidomi, niesłyszący lub niemi
  • posiadają umiejętność czytania i pisania
  • władają w mowie i piśmie językiem, w którym sporządzany jest testament
  • nie osiągną jakiejkolwiek korzyści w wyniku sporządzenia testamentu
Opłaty
 
Opłata skarbowa w kwocie 22 zł.
 
Termin załatwienia sprawy
 
W chwili stawienia się spadkodawcy wraz ze świadkami
 
Uwagi

 

 

Liczba odwiedzin:
 
Realizacja: Ideo