-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Dodatki mieszkaniowe 

Moja sprawa / Dodatki mieszkaniowe  
data publikacji: 13-01-2009 | 13:47
data ostatniej modyfikacji: 13-01-2009 | 15:06
Informacje ogólne


Podstawa prawna

Art. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Jednostka odpowiedzialna

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Anna Zagórska
38 - 540 Zagórz, ul. Targowa 5, II piętro w budynku Remizy OSP
tel. 0/prefiks/013 46-23373, 4623374
e-mail: mgzagorz@rzeszow.uw.gov.pl

Wymagane dokumenty

 1. uzupełniony wniosek wraz z deklaracją o wysokości dochodów rodziny (formularz dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, II piętro, pok. 38)
 2. załączniki:
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np.: umowa najmu, akt notarialny, wypis z Ksiąg Wieczystych, wypis z ewidencji gruntów itp.),
  • udokumentowanie dochodów rodziny (np. zaświadczenie: z zakładu pracy, Powiatowego Urzędu Pracy, ZUS-u - KRUS-u (lub odcinki: emerytury/renty/zasiłku chorobowego albo decyzja o przyznaniu świadczenia),
  • udokumentowanie wydatków na mieszkanie (rachunki za: energię elektryczną, wodę ciepłą i zimną, wywóz odpadów i nieczystości ciekłych (kanalizacja lub szambo), centralne ogrzewanie, czynsz),
  • zaświadczenie stwierdzające powierzchnię użytkową budynku/lokalu wydane przez Starostwo Powiatowe w Sanoku - Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Kościuszki 36 (dotyczy budynków jednorodzinnych).
Wniosek i deklarację o wysokości dochodów rodziny wraz z załącznikami należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Sposób załatwienia sprawy

 • analiza zgodności wniosku z załączonymi dokumentami
 • analiza złożonych dokumentów pod kątem zgodności z wymaganiami prawa
 • wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego na okres 6 miesięcy
Opłaty

zwolnione z opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy

do 30 dni - art. 7 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Uwagi

 • Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego zostaje wysłana pocztą z zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 • Ulotka informacyjna zawierająca szczegółowe informacje pomocne przy załatwieniu sprawy dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, II piętro, pok. 38.
 • Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł.(odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji).
Liczba odwiedzin:
 
Realizacja: Ideo