-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestry 

Ewidencja działalności gospodarczej

Rejestr wydanych zezwoleń długoterminowych i jednorazowych na sprzedaż

- napojów alkoholowych

Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Zagórzu

Rejestr przedpoborowych

Ewidencja podatkowa nieruchomości - osoby fizyczne

Ewidencja podatkowa nieruchomości - osoby prawne

Ewidencja tytułów wykonawczych - osoby fizyczne

Ewidencja tytułów wykonawczych - osoby prawne

Ewidencja wysłanych upomnień - osoby fizyczne

Ewidencja wysłanych upomnień - osoby prawne

Rejestr podatku od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne

Rejestr zaświadczeń - osoby fizyczne

Rejestr przypisów i odpisów

Księgi archiwalne dotyczące urodzeń, małżeństw, zgonów

Rejestr osób, których dotyczą wydane decyzje o zmianie lub o ustaleniu

- imion i nazwisk

Rejestr dotyczący wydawania zaświadczeń o zdolnośćci prawnej do

- zawarcia małżeństwa z cudzoziemcami

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

- publicznego o znaczeniu gminnym

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających

- informacje o środowisku i jego ochronie

Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę

Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych

- od właścicieli nieruchomości
Liczba odwiedzin: 310474
 
Realizacja: Ideo