-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestr zmian 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-14 14:58:17
Moja sprawa / Ewidencja ludności / WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

 

Nazwa usługi:

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjny

Joanna Bryndzainspektor ds. Ewidencji Ludności 

Izabela Gocek – referent ds. Ewidencji Ludności
pokój nr 32 – II piętro, tel. (13) 4622062 (34) 

godziny pracy: 
poniedziałek:
8:00 – 16:00
wtorek -
piątek: 7:30 – 15:30

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia poza czynnościami meldunkowymi,

 • Dowód wpłaty dołączamy do wniosku, w przypadku wydania zaświadczenia niepodlegającego opłacie skarbowej lub zwolnionego od wniesienia tej opłaty (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej - tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn. zm) nie dołącza się dowodu wpłaty,

 • Dowód osobisty lub paszport. Cudzoziemiec paszport lub karta pobytu, obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA i Konferencji Szwajcarskiej inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo.

 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 • W przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu).

Opłaty:

- 17 zł - za wydane zaświadczenia,

- 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika). Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się w Kancelarii Ogólnej Urzędu (parter) lub na rachunek bankowy: Pekao S.A. I Oddział Sanok Nr 02 1240 2340 1111 0010 4389 6232 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata).

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje termin 7 dni od daty złożenia podania, jednak w większości przypadków odpisy wydawane są „od ręki” w dniu złożenia podania.

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1044 z późn. zm. );

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe:

Organ gminy prowadzący rejestr mieszkańców na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne są zobowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby.

 • Zaświadczenie jest przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi,

 • zaświadczenie może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego,

 • wniosek o wydanie zaświadczenia składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu,

 • zaświadczenie wydaje się, gdy: urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Pliki do pobrania:

wniosek o wydanie zaswiadczenia.docx

Klauzula_informacyjna_-_ewidencja_ludnosci.pdf

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 301060
 
Realizacja: Ideo