-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Informacje nieudostępnione 

Inne 
data publikacji: 01-07-2010 | 08:17
data ostatniej modyfikacji: 01-07-2010 | 08:17
Nieudostępnione w BIP

Na podstwawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz 1591): Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady .
Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy.

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek zainteresowanego w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, pok. Nr 24


Liczba odwiedzin: 297552
 
Realizacja: Ideo